PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS


1.    Bendrosios nuostatos
1.1.    Šios pirkimo-pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio prekes www.viskasbitems.eu elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir MB „Viskas bitėms“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises ir pareigas, taip pat atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje.
1.2.    Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2.    Pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momentas
2.1.    Pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Pereiti prie apmokėjimo“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

3.    Pirkėjo teisės
3.1.    Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2.    Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 7 darbo dienas nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas negali atsisakyti Prekių pirkimo-pardavimo sutarties, jeigu Sutartis sudaryta dėl: garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterinių programų tiekimo ir Pirkėjas (vartotojas) pažeidė pakuotės apsaugas; laikraščių, žurnalų ar kitų periodinių leidinių tiekimo; dalyvavimo žaidimuose ar loterijose.
3.3.    Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, Pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus, kai Pirkėjui nepatinka nusipirktos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, netenkinamas įsigijus tokias prekes: fotografijos ir kinematografijos prekes, spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius, elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus, laikrodžius.
3.4.    Daiktų - pardavimo atveju Pirkėjas gali pasinaudoti šių taisyklių 3.2. punkte nustatyta teise nutraukti sutartį, jeigu daiktas nebuvo sugadintas ar jo išvaizda iš esmės nepasikeitė. Daikto ar jo pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti gautą daiktą, nelaikomi esminiais daikto išvaizdos pakeitimais.
3.5.    Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

4.    Pirkėjo pareigos
4.1.    Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka, naudodamasis savo banku internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį), arba atlikdamas mokėjimą iš bet kurio kito banko į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą elektroninėje parduotuvėje.
4.2.    Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.3.    Pirkėjas privalo patvirtinti mokėjimo pavedimą Pirkėjo banke internete, į kurį pateikiama nuoroda iš elektroninės parduotuvės (tuo atveju, jei Pardavėjas su Pirkėjo banku turi sudaręs atitinkamą sutartį) arba atlikti mokėjimą iš bet kurio kito banko  bei atskiru elektroniniu laišku atsiųsti Pardavėjui pranešimą apie mokėjimo atlikimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo mygtuko „Užsakyti” paspaudimo. Per šį terminą mokėjimo pavedimo nepatvirtinus, Pardavėjas turi teisę laikyti, kad Pirkėjas atsisakė pirkimo-pardavimo sutarties. Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko ar Pirkėjo apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.
4.4.    Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5.    Pardavėjo teisės
5.1.    Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.2.    Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.3.    Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
5.4.    Pardavėjas, kiek to reikalauja sutarties sudarymo ir vykdymo sąlygos, turi teisę gauti Pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją. Šiuo atveju Pirkėjo asmens duomenys gali būti naudojami tik elektronine forma sudaromos sutarties sudarymo ir vykdymo tikslais.

6.    Pardavėjo pareigos
6.1.    Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar, kad duomenų perdavimas bus be klaidų.
6.2.    Jeigu Pardavėjas negali gauti Pirkėjo užsakytų daiktų, jis nedelsdamas apie tai informuoja Pirkėją ir kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per trisdešimt kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią sužinojo arba turėjo sužinoti, kad negali gauti Pirkėjo užsakytų daiktų, grąžina Pirkėjui įmokėtas sumas.
6.3.    Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.
6.4.    Pardavėjas, gavęs šių taisyklių 3.2. punkte numatytą pranešimą apie sutarties atsisakymą, privalo per 15 dienų atsiimti daiktą ir grąžinti Pirkėjui už jį sumokėtus pinigus.
6.5.    Jeigu kyla ginčas dėl daikto išvaizdos pasikeitimų ar daikto sugadinimo, Pardavėjas privalo kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos ir pateikti daiktą ekspertizei. Ekspertizės išlaidas sumoka kaltoji šalis.

7.    Prekių pristatymas
7.1.    Prekes Pirkėjo sąskaita pristato transporto įmonė. Atskirais Pardavėjo nuodytais atvejais prekės pristatomos Pardavėjo sąskaita.
7.2.    Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio ir kainos, todėl galutinė pristatymo kaina bus matoma tik suformavus užsakymą.
7.3.    Įprastai prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 7 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą, jei prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad prekės visais atvejais bus pristatytos per aukščiau nurodytą terminą, pavyzdžiui, jei užsakomos prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymo terminas nurodomas pranešime apie užsakymą, kurį Pirkėjas gauna elektroniniu paštu.
7.4.    Prekių pristatymui Kuršių Nerijoje taikomi papildomi mokesčiai bei terminai.
7.5.    Siuntos pristatymo metu Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį ir asortimentą.
7.6.    Nustačius siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, asortimento neatitikimo (-ų), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas privalo apie siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime.
7.7.    Nustačius prekių kiekio ir/ar asortimento neatitikimą (-us), Pirkėjas ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovas siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju transporto įmonės atstovas kartu su Pirkėju ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovu užpildo specialų siuntų patikrinimo aktą, kuriame pažymi rastus pažeidimus.
7.8.    Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime bei pažymėjus apie siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
7.9.    Pirkėjui ar, priklausomai nuo atvejo, Pirkėjo atstovui priėmus siuntą ir pasirašius transporto įmonės atstovo pateiktame duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, asortimentas atitinka  pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos duomenų kaupiklyje arba popieriniame pristatymo patvirtinime, tinkamai atliktos.
7.10.    Jeigu yra prekių trūkumų ar defektų, už kuriuos atsakingas Pardavėjas ir kurių negalima nustatyti iš karto priimant prekes, Pirkėjas raštu informuoja Pardavėją apie prekių trūkumus per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo prekių perdavimo.
7.11.    Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su prekių nepristatymu ar pavėluotu pristatymu.

8.    Prekių grąžinimas
8.1.    Jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo-pardavimo sutarties, kaip tai numato Taisyklių 3.2.  punktas, prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekę sumokėti  pinigai grąžinami per 15 dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą.
8.2.    Prekės grąžinamos originalioje prekės ir siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti originalią PVM sąskaitą faktūrą, kurią Pirkėjas gavo su siunta, jei grąžinamos visos pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektos prekės, arba PVM sąskaitos faktūros kopiją, jei grąžinama dalis pagal atitinkamą PVM sąskaitą faktūrą patiektų prekių, užpildytą ir pasirašytą pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo pranešimo formą
8.3.    Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
8.4.    Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
8.5.    Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų arba Pirkėjui (vartotojui) nepatinka įsigytos prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas (išskyrus teisės aktuose bei 3.3. punkte nurodytas prekes, kurių Pirkėjas neturi teisės keisti (grąžinti) dėl to, kad šiam nepatinka prekės forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas), Pirkėjas privalo kreiptis į artimiausią MB „Viskas bitėms“ prekių priėmimo iš Pirkėjų skyrių arba, priklausomai nuo atvejo, į prekės gamintojo įgaliotą servisą. Prekė, kuri Pirkėjui nepatinka dėl jos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo, gali būti pakeista (grąžinta) tik tuo atveju, jei nuo prekės pardavimo dienos nėra praėję daugiau kaip 14 dienų.

9.    Atsakomybė
9.1.    Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
9.2.    Už pirkimo-pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
9.3.    Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
9.4.    Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
9.5.    Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

10.    Asmens duomenų tvarkymas
10.1.    Asmens duomenys tvarkomi ir naudojami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
10.2.    Paspausdamas mygtuką „Pereiti prie apmokėjimo“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais. Pardavėjas nurodo, kad Pirkėjo (jei šis yra fizinis asmuo) ir jo atstovų asmens kodų tiesioginės rinkodaros tikslu Pardavėjas nenaudos.  
10.3.    Paspausdamas mygtuką „Pereiti prie apmokėjimo“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.
10.4.    Paspausdamas mygtuką „Pereiti prie apmokėjimo“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.

11.    Informacijos siuntimas
11.1.    Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2.    Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ nurodytu budu.

12.    Baigiamosios nuostatos
12.1.    Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje, o konkrečiai šios Taisyklės, informacija apie Pardavėją, siūlomas prekes ir paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarka, mokėjimo, pristatymo tvarka, Pardavėjo teikiamos prekės priežiūros paslaugos ir garantijos (jeigu jos suteikiamos), laikoma pateikta Pirkėjui raštu.
12.2.    Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo-pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
12.3.    Šios Taisyklės neriboja teisės aktuose nustatytų vartotojų teisių.